بررسی تاثير مطالعات غيردرسي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان منطقه‌ي 16 تهران

فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 47 مقدمه پرورش و شكوفايي استعدادهاي سرشار نسل جوان، امكانات فراواني را مي‌طلبد كه مهمترين آنها انس و عادت با كتاب و قلم و سير آزاد انديشه در جولانگاه علم و ادب است. از آنجا كه جوانان آينده سازان كشور مي‌باشند بر...

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 47

مقدمه

پرورش و شكوفايي استعدادهاي سرشار نسل جوان، امكانات فراواني را مي‌طلبد كه مهمترين آنها انس و عادت با كتاب و قلم و سير آزاد انديشه در جولانگاه علم و ادب است.

از آنجا كه جوانان آينده سازان كشور مي‌باشند براي هدايت آنها به سعادت و تكامل بايد روش صحيح زيستن را به آنان آموخت، اين مهم تنها با سلاح دانستن و عمل به دانسته‌ها تحقق مي‌يابد. با شناخت اهميت و حساسيت مطالعه و كتابخواني در بين نسل جوان، مي‌توان به نقش مطالعه و كتابخواني درتعالي روح و انديشه جوانان پي برد و با شناخت گرايشهاي نسل جوان در مطالعه و كتابخواني برايتوزيع فرهنگ مطالعه در ميانه آنان برنامه‌ريزي كرد.

با تولد كتاب زندگي انسان در قرون پيش تغيير اساسي پيدا كرد و انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر تسهيل شد و سرانجام در زمان كنوني كتاب تمام مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي را در نور ديده است، و امروزه ميزان نشر و تعداد ساعات مطالعه و مطالعه كنندگان كتب به عنوان يكي از شاخصهاي رشد و توسعه جوامع و يكي از نشانه‌هاي پيشرفت و ترقي به حساب مي‌آيد اين در حالي است كه عليرغم گسترش همه جانبه‌ي وسايل ارتباط جمعي همچون راديو و تلويزيون، سينم و روزنامه، كتاب هنوز جايگاه ويژه‌اي دنياي امروز دارد.

در اهميت اين رسانه‌ي قوي و مفيد همين بس كه حيدري (1375) مقايسه‌اي بين انسان و غير انسان انجام داده است و عمده تفاوت اين دو را در استفاده از ابزاري به نام كتاب مي‌داند چناكه مي‌گويد.

فصل اول

بيان مساله؛

ضرورت آگاهي از نيازها و علايق خوانندگان مخصوصاَ دانش‌آموزان و ارزش كه بر تحصيل و مطالعه قائلند براي برنامه‌ريزي بهتر براي توليد نشر كتابهايي كه مهم به بالندگي فكري و فرهنگي و علمي آنان بيانجامد و هم بر فرهنگ مطالعه و تقويت تحصلي آنان در جامعه كمك مي‌كند اجتناب ناپذير و بدهي است و اين مهم حاصل نمي‌شود مگر از راههاي مختلف پژوهشي لذا سوال اساسي اين است: آيا مطالعات غير درسي دانش آموزان بر پيشرفت تحصيلي آنها اثر گذار است؟

قال علي (ع): «لاسه افضل من التحقيق»، هيچ روشي بهتر از تحقيق نيست.

بشر هميسه و در همه حال نگران وضعيت آينده‌ي فرزندان خود بوده است به ويژه وقتي اين فرهنگ احتمالاَ در معرض حمله‌هاي جوامع و ساير اقوام باشد.

محتواي كتابهاي مختلفي كه به هر مطالعه مي‌شوند مي‌تواند سير خط فكري، انديشه و اعتقاد و نهايتاَ كاركرد افراد مطالعه كننده را تحت تاثير قرار دهد، در زمان ماهم كه دانش آموزان عظيم‌ترين قشر جمعيتي و سرمايه‌اي ممكلت هستند پرورش وبالندگي آنها، سلامت و توسعه و پيشرفت آينده‌ي كشور را بدنلا خواهد داشت و بنابراين مطالعه به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي توسعه و تعالي فكري و علمي و محتواي آن در مورداين قشر عظيم اهميت زيادي داشته است.

بنابر مقدمه‌اي كه گذشت انجام اين پژوهش به دليل زير حائز اهميت است:

هدف و ضرورت پژوهش؛

دستيابي به ميزان مطالعه‌ي غير درسي دانش‌آموزان دوره‌ي متوسط، كشور دستيابي به روند موضوعي مطالعات غيردرسي دانش‌آموزان.

هدف پژوهش؛

تعيين تاثير مطالعات غيردرسي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان منطقه‌ي 16 تهران.

فرضيه تحقيق؛

بين پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان داراي مطالعات غير درسي با دانش‌آموزان بدون اين مطالعات تفاوت وجود دارد.

سوال تحقيق؛

آيا بين پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان داراي مطالعات غيردرسي و دانش‌آموزان بدون مطالعات غير درسي تفاوت وجود دارد،

تعريف اصطلاحات؛

پيشرفت تحصلي: در اين تحقيق پيشرفت تحصلي دانش‌آموزان داراي مطالعات غيردرسي و بدون اين مطالعات از طريق محاسبه‌ي ميانگين نمرات آنان در پايان نيمسال دوم سال تحصلي 86 1385 اندازه‌گيري خواهد شد.